Organy doradcze i pomocnicze w naszej parafii

Kodeks Prawa Kanonicznego mówi o możliwości powołania w każdej parafii dwóch organów doradczych, a mianowicie: rady duszpasterskiej (zwanej na terenie Niemiec: Pfarrgemeinderat, a w naszym obiegowym języku: Rada Parafialna) oraz rady do spraw ekonomicznych (zwanych w Niemczech: Verwaltungsrat/­Kirchenvorstand).

Podstawy istnienia i działania tych organów na terenie Niemiec ustala Biskup Diecezjalny. Szczegóły dotyczące kształtu jej pracy, zakresu działania, uprawnień, obowiązków i przywilejów są zawarte w tzw. Synodalordnung danej diecezji. Przepisy ustalające zakres i kompetencje naszej Rady Parafialnej zawarte są w Synodalordnung diecezji berlińskiej.

Rada Parafialna jest organem doradczym i pomocniczym działającym na terenie parafii. Powołanie do życia takiej rady jest konsekwencją postanowień Soboru Watykańskiego II, który w dekrecie o apostolstwie świeckich „Apostolicam actuositatem” wskazał na konieczność współpracy pomiędzy duchownymi a wiernymi świeckimi dla dobra kościoła.
Rada Parafialna jest przede wszystkim organem odpowiedzialnym za współpracę duchownych i świeckich, za pobudzenie i rozwój inicjatywy apostolskiej w parafii, za koordynację działań apostolskich, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, wyrażanie opinii o sprawach parafii jak również wskazywanie propozycji i wniosków dotyczących pracy parafialnej.

Rada Parafialna zajmuje się szeroko rozumianymi sprawami zadań duszpasterskich obejmującymi zarówno życie parafii, jak i jej przedstawicielstwo w granicach naszego miasta i regionu. Dialog pomiędzy rożnymi organami mającymi to samo, chrześcijańskie podłoże umożliwia wymianę istotnych informacji, efektywniejsze działanie, jak również wprowadzanie w życie zasad Nowej Ewangelizacji.

Swoista różnorodność kultur w Niemczech i w Europie staje się, w wyniku dialogu i współpracy, często pozytywnym podłożem do przekazu wartości chrześcijańskich, jak również przyczynia się do ich akceptacji w świecie dążącym niestety coraz częściej do życia pozbawionego głębszej refleksji, czy wręcz uciekającego od zasad moralnych na korzyść „łatwiejszego dnia”.

Jasny i akceptowalny przekaz niosący wartości i ideały oparte na naukach Chrystusa i miłości bliźniego staje się niezwykle istotnym.

„Świat ucieka od Chrystusa” … to proste stwierdzenie, często przytaczane, powinno budzić w każdym z nas sprzeciw i motywować nas do aktywnych i pozytywnych zmian, do współpracy i tworzenia projektów ukazujących jak niezbędne i wartościowe jest życie zgodne z Ewangelią.

Ukazywanie dobra płynącego z nauk Jezusa oraz wprowadzanie ich w życie powinno stawać się dla nas chlebem powszednim.

Zgodnie ze swoim statutem Rada Parafialna (Pfarrgemeinderat (PGR) w parafii działa jako Rada Pastoralna i jako organ apostolatu świeckiego. Służy budowaniu żywotnej wspólnoty wiernych i urzeczywistnianiu zbawczego i misyjnego posłania Kościoła. Zadaniem Rady Parafialnej jest, we wszystkich sprawach dotyczących wspólnoty parafialnej, odpowiednio do zakresu spraw, współpracować doradczo lub uchwałodawczo. Rada Parafialna jako Rada Pastoralna ma doradzać i wspierać Księdza Proboszcza. Dotyczy to szczególnie dziedzin, w których proboszcz jako posłany przez arcybiskupa duszpasterz i kierujący parafią ponosi szczególną odpowiedzialność:
– za jedność wspólnoty wiernych, jak i jedność z arcybiskupem i tym samym z Kościołem na świecie,
– za wierne głoszenie nowiny o zbawieniu,
– za odprawianie liturgii i sakramentów,
– za troskę o jedność chrześcijan i współpracę z chrześcijańskimi kościołami i wspólnotami kościelnymi.

Rada Parafialna doradza proboszczowi w tych kwestiach oraz sama podejmuje inicjatywę wychodząc z własnymi propozycjami. Jako przedstawiciele wspólnoty parafialnej członkowie Rady Parafialnej zajmują się również organizacją pracy w  parafii.

Rada Parafialna składa się z 8 członków z parafii i z księdza proboszcza, referenta lub sekretarza parafii, przedstawiciela młodzieży, jak i z jednego wolnego miejsca, na które proboszcz może powołać dowolną osobę.

Zarząd Kościelny (Kirchenvorstand (KV) w oparciu o przepisy kanoniczne i prawa powszechnego zarządza dobrami materialnymi parafii podobnie jak Rada Ekonomiczna przy parafiach w Polsce. Należą do tego wpływy i wydatki parafii jak i administrowanie budynkami. Proboszcz jest zawsze przewodniczącym Zarządu Kościoła. Zarząd składa się z 6 członków, jak i księdza proboszcza.

 „A droga jest często kamienista”

Skuteczna praca rady i zarządu parafii nie opiera się tylko na znajomości podstaw, formalnego funkcjonowania czy wypełniania zasad pracy…sukcesy tych organów, pracy jej członków zależą przede wszystkim od indywidualnego zaangażowania, zainteresowania, zdolności do konstruktywnej dyskusji i zrozumienia istoty tej pracy jako służby dla dobra parafii. Dlatego konieczne jest właściwe zrozumienie istoty funkcjonowania tych organów, zarówno przez świeckich, jak i duchownych, jej roli i wpływu na życie w parafii. Właściwe spojrzenie na radę i zarząd, i możliwe wsparcie zarówno ze strony duchownych, jak i osób biorących aktywny udział w życiu parafii, czy pozostałych parafian są niezbędnymi ogniwami w łańcuszku tworzącym sprawnie działającą wspólnotę.

Rada Parafialna jako organ zrzeszający ludzi odzwierciedlających lokalną społeczność powinna być źródłem impulsów, których realizacja oparta właśnie o parafian będzie miała zarówno działanie wspólnotowe, jak i przynosiła wymierne korzyści duchowe. Istniejące struktury oraz podstawy teologiczno-pastoralne są wspaniałym punktem wyjścia do praktycznych działań będących wynikiem wspólnego dążenia do bycia lepszym chrześcijaninem.
Te cele możemy osiągnąć tylko razem, jako parafianie – idąc tą drogą razem z Jezusem … Wspierając się w trudnych chwilach, okazując sobie zrozumienie, życzliwość, niosąc pomoc modlitwą i czynem!

Takiej współpracy serdecznie naszej parafii i nam wszystkim, życzymy!
/oprac.na podst.internetu/